Lietuvos konsulatas Čikagoje: 100 metų

Prieš 100 metų Lietuvos Respublikos valdžia dideliam lietuvių išeivijos džiaugsmui nutarė įkurti savo konsulatus JAV. Lietuvos ir JAV lietuvių spauda pranešė, kad 1924 m. vasario 16 d. oficialiai atidarytas Lietuvos konsulatas JAV lietuvių sostinėje Čikagoje, kuris darbą praktiškai pradėjo kovo 1-ąją.

Konsulato atidarymas simboliškai sutapo su  Vasario 16-osios akto paskelbimo data. Pirmuoju konsulu mūsų šalies Vyriausybė paskyrė Povilą Žadeikį – buvusį krašto apsaugos ministrą ir Lietuvos finansinės misijos Amerikoje narį, pulkininką leitenantą, kuris nuo tada savo diplomatinę veiklą ir gyvenimą susiejo su JAV ir lietuvių išeivija.

Konsulu Čikagoje P. Žadeikis išbuvo iki 1928 m., kai buvo perkeltas į Niujorką eiti generalinio konsulo pareigas. Nuo 1935 m. iki mirties 1957 m. jis dirbo Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Vašingtone.

Vėlavimo priežastis

Tarpukariu palaikydama politinius ir ekonominius ryšius su užsienio šalimis, Lietuva, kaip ir kiekviena nepriklausoma valstybė, jose kūrė savo atstovybes – pasiuntinybes ir konsulatus. Remiantis 1939 m. duomenimis, Lietuva tuo metu turėjo penkiolika pasiuntinybių, aštuonis generalinius konsulatus, septynis garbės generalinius konsulatus, 45 konsulatus ir garbės konsulatus ne tik Europoje ir Amerikoje, bet ir Azijoje, Afrikoje. Suprantama, kad per nepriklausomybės laikotarpį Lietuvos atstovybės ir jų skaičius užsienyje keitėsi: buvo įkuriamos, uždaromos ir vėl įkuriamos.

JAV konsulatų kūrimas užsitęsė. Jie atsirado gana vėlai: pirmiausia – 1923 m. viduryje Niujorke, o 1924 m. pradžioje – Čikagoje. Kodėl tik tuomet? Svarbiausia priežastis – vėlus, palyginti su kitomis šalimis, JAV valdžios suteiktas Lietuvos vyriausybės de facto ir de jure pripažinimas. Tai įvyko tik 1922-ųjų liepos 28 d. Taigi, pripažinimo teko laukti daugiau kaip ketverius metus.

Antra priežastis – nuo 1920 m. JAV teritorijoje veikė Lietuvos valdžios atsiųsta Finansinė misija (pirmasis Lietuvos atstovas – signataras Jonas Vileišis, majoras P. Žadeikis ir kunigas Jonas Žilius), o paskui susikūrė Lietuvos atstovybė, kuri atliko ir konsulinius darbus. Misijai ir Lietuvos atstovybei Vašingtone daug talkino JAV lietuvių organizacijos ir jų atstovai.

Trečia priežastis – JAV lietuvių katalikų ir tautininkų srovių atstovai nuolat siūlė savo žmones ne tik į atstovybės Vašingtone personalą, bet į būsimas konsulų pareigas. Tai stabdė Lietuvos Vyriausybė, nes jautė, kad jų sprendimai gali papiktinti vienus ar kitus išeivijos vadovus, susilaukti iš jų kritikos, todėl ji buvo labiau linkusi ieškoti kandidatų į konsulus Lietuvoje.

Siūlė konsulų duetą

Tiesa, dar 1921 m. pavasarį Lietuvos antrasis atstovas Vašingtone Valdemaras Čarneckis, Lietuvos krikščionių-demokratų partijos narys, parengė Lietuvos atstovybės JAV struktūrinį projektą, kurį įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministerijai. Matydamas stiprius partinius kivirčus JAV lietuvių gretose, V. Čarneckis vis dėlto neatsisakė tarp jų paieškoti kandidatų į konsulus ir atstovybės-pasiuntinybės personalą. Tačiau, kaip jis pažymėjo, reikėjo atsižvelgti, kad „abi vyraujančios partijos – katalikai ir tautininkai – turėtų tose vietose patenkinantį skaičių savo patikimų žmonių“.

Užsinorėjo p. Žadeikis Amerikon važiuoti, gražiai paprašė ministerijos, na ir gauna šiltą vietelę Chicagoje konsulu, nežiūrint ant to, kad jis ton vieton netinka, kad pačioje Chicagoje yra lietuvių daugiau už jį pasitarnavusių Lietuvai ir daug kompetentingesnių.

Dėl šios priežasties, buvo siūloma vieną konsulą skirti iš katalikų kandidatų, kitą – iš tautininkų. Reikia pastebėti, kad vėliau tokiu siūlymu vadovautis bandė Lietuvos Vyriausybės ir jų pasiuntiniai Vašingtone, nes mūsų šalies atstovus dėl to spaudė išeivių organizacijos.

Pavyzdžiui, po Lietuvos Vyriausybės pripažinimo Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos ir Tautos fondo vicepirmininkas Leonardas Šimutis ir sekretorius Kazys J. Krušinskas 1922 m. laišku kreipėsi į Lietuvos atstovą V. Čarneckį. Laiške jie nurodė, kad girdėjo, jog netrukus bus skiriami Lietuvos konsulai, ir tikisi, kad konsulas bus paskirtas Niujorke. Todėl, išvardydami JAV lietuvių katalikų nuopelnus, jie prašė ten skirti konsulą kataliką, nes Niujorke, Brukline ir jų apylinkėse, „gyvena 30 tūkst. lietuvių, iš kurių 90 proc. yra katalikai“.

Kad buvo atsižvelgiama į tokius pageidavimus, patvirtina JAV lietuvių katalikų aktyvaus veikėjo Juliaus J. Bielskio skyrimas pirmuoju Lietuvos konsulu Niujorke. Tuo tarpu Lietuvos konsulatas Čikagoje savo vadovo sulaukė iš Lietuvos ir nekatalikų veikėjo, kaip norėjo JAV lietuvių katalikų vadai.

Prieštaringos reakcijos

Lietuvos premjero ir užsienio reikalų ministro Ernesto Galvanausko įsakymu nuo 1923 m. gruodžio 1 d. majoras P. Žadeikis buvo paskirtas Lietuvos konsulu Čikagoje. Jo kandidatūrai pritarė ir prezidentas Aleksandras Stulginskis, Lietuvos krikščionių-demokratų partijos atstovas. Šią žinią Užsienio reikalų ministerijos vadovybė tuojau laišku pranešė Lietuvos atstovui Vašingtone ir jo paprašė iš JAV Valstybės departamento gauti P. Žadeikiui pripažinimą, leidimą veikti ir teikti visokeriopą pagalbą.

Konsulas su žmona Mare gruodžio 12 d. išvyko iš Kauno į JAV. Į Niujorko uostą jie atplaukė Kūčių dieną laivu „Aquitania“. Pasinaudodamas laikinu sustojimu, P. Žadeikis Niujorke aplankė JAV lietuvių organizacijas, pvz., savaitraščio „Tėvynė“, kurį rengė „Susivienijimas lietuvių Amerikoje“, redakciją. Būtent šis laikraštis pirmas trumpai pristatė P. Žadeikį skaitytojams: „žinomą Amerikos lietuviams [...], visai bepartyvinį, ramų žmogų, mokantį dirbti valstybinį darbą“.

JAV lietuvių katalikų veikėjai, sužinoję apie P. Žadeikio paskyrimą, tam nepritarė. Jų savaitraštis „Garsas“, redaguojamas Leonardo Šimučio, gruodžio 13 d. atvirai rašė: „Prie šios progos neiškenčiame netarę žodį kitą ir dėl konsulatų Amerikoje. Ir čia elgiamasi ne taip, kaip reikia, be atsiklausimo. Užsinorėjo p. Žadeikis Amerikon važiuoti, gražiai paprašė ministerijos, na ir gauna šiltą vietelę Chicagoje konsulu, nežiūrint ant to, kad jis ton vieton netinka, kad pačioje Chicagoje yra lietuvių daugiau už jį pasitarnavusių Lietuvai ir daug kompetentingesnių.“ JAV lietuviai katalikai taip pat reiškė abejonių, ar konsulatas Lietuvai apsimokės, nes jis gali tapti finansiškai nuostolingas.

Katalikai susitaikė

Naujasis konsulas į Čikagą atvyko 1924-ųjų sausio viduryje. Sausio 22-ąją, kai Čikagos lietuviai organizavo P. Žadeikio sutikimą, „Draugas“ jau be jokios kritikos paskelbė informaciją apie Lietuvos konsulą, trumpai pristatydami jo biografiją savo skaitytojams. Leidinyje rašoma, kad 1919 m. P. Žadeikis buvo Lietuvos krašto apsaugos ministras, nuo 1919 m. gruodžio iki 1921 m. – Finansinės misijos Amerikoje narys ir Karinės misijos pirmininkas, taip pat, kad jis yra vedęs amerikietę M. Radzevičaitę iš Niuarko miesto Naujojo Džersio valstijoje.

Pažymima, kad 1923 m. gruodį Lietuvos prezidentas jam suteikė pulkininko leitenanto laipsnį, išleido į karinę atsargą ir paskyrė Lietuvos konsulu Čikagoje. Tai lyg ir rodytų JAV lietuvių katalikų priverstinį susitaikymą su esama padėtimi, su Lietuvos valdžios sprendimu. Be jokios abejonės, tam turėjo reikšmės ir faktas, kad jų žmogus J. J. Bielskis buvo paskirtas konsulu Niujorke.

Čikagos lietuvių visuomenės vakaro susitikimas su Lietuvos konsulu įvyko viešbutyje „Great Northern“. Jį organizavo Amerikos lietuvių prekybos butas, o iniciatorius ir vakaro vedėjas buvo bankininkas Juozas J. Elias (Elijošius), „Universal State“ banko valdytojas.

Simbolinė data

Nuo atvykimo į Čikagą ir iki konsulato oficialaus atidarymo praėjo daugiau kaip mėnuo. P. Žadeikis per tą laiką užsiėmė konsulato patalpų paieška, personalo komplektavimu. Vasario 15 d. į konsulato tarnybą eiti sekretorės pareigas buvo priimta Leona Gaižaitė iš Čikagos, gimusi Lietuvoje, bet mokslus baigusi JAV. Konsulatas turėjo tik du etatus.

P. Žadeikis pranešė trečiam Lietuvos atstovui Kaziui Bizauskui, kad jau surado ir vasario 14 d. išnuomojo metams patalpas konsulatui  Dearborno gatvėje Čikagoje. Reikia pasakyti ir tai, kad konsulato veiklos pradžiai jis buvo gavęs 500 JAV dolerių avansą iš K. Bizausko, taigi konsulas jau galėjo sumokėti ir už patalpų nuomą – 85 dolerius per mėnesį.

Vasario 7 d. K. Bizauskas pranešė P. Žadeikiui, kad jo paskyrimo dokumentus jis šiandien įteikė JAV Valstybės departamentui, asmeniškai prašydamas P. Žadeikį pripažinti konsulu iki vasario 16 d. Jeigu tai pavyks, kaip rašė K. Bizauskas, jis pats atvyks į Čikagą ir atveš JAV valdžios pripažinimą, nes kelios JAV lietuvių organizacijos kvietė Lietuvos atstovą į rengiamas Vasario 16-osios iškilmes.

Iš to aiškiai matyti, kad K. Bizauskas, kaip Vasario 16-osios akto signataras, JAV pripažinimą P. Žadeikiui sąmoningai norėjo susieti su šios dienos minėjimu, kartu atšvenčiant ir Lietuvos konsulato Čikagoje įsteigimą. Tik vasario 19 d. pats K. Bizauskas sužinojo, kad JAV Valstybės departamentas jau yra parengęs dokumentą, bet jo dar nebuvo pasirašęs prezidentas Calvinas Coolidge’as. Kaip K. Bizauskas rašė konsului, dokumente tikrai paminėta vasario 16 d. data, kuri reiškia, kad Lietuvos konsulatas Čikagoje jau buvo JAV valdžios įteisintas ir oficialiai pradėjo veikti nuo tos dienos.

Abipusiškai naudingi ryšiai

Konsulatas praktiškai pradėjo veikti tik nuo 1924 m. kovo 1 d., kai įsigalėjo pasirašyta konsulato patalpų nuomos sutartis. JAV lietuvių dienraščiai „Draugas“ ir „Naujienos“ gana plačiai aprašė konsulato atidarymą, kuris įvyko kovo 2-ąją, derinantis prie K. Bizausko dalyvavimo. Jo atvykimo proga Šv. Jurgio parapijos salėje buvo surengtas susitikimas su visuomene, jame dalyvavo iki 700 žmonių.

Tos pačios dienos vakare viešbutyje „Morrison“ buvo surengtas 40 asmenų priėmimas oficialaus konsulato atidarymo proga. P. Žadeikis savo kalboje dar kartą pažymėjo konsulato ekonominius uždavinius. Lietuvos atstovas K. Bizauskas pasisakė už abipusiškai naudingų JAV lietuvių ryšių su Lietuva palaikymą. Jis kalbėjo apie konsulato reikšmę, ragino, kad „amerikiečiai lietuviai taip susivienytų ir susiprastų, kad užmegzdami ekonominiai prekybinius ryšius su Lietuva duotų darbo konsulatui, kuris džiaugsis galėdamas savo žmonėms būti naudingas“.

Apibūdindamas P. Žadeikį, K. Bizauskas užtikrino, kad „geresnio asmens Lietuvos valdžia ir surasti negalėjusi Chicagai“. Tą pačią dieną jis ir svečiai apsilankė Lietuvos konsulato patalpose, kur P. Žadeikiui buvo įteiktas JAV valdžios leidimas (egzekvatūra) eiti konsulo pareigas, atminimui buvo padaryta nuotraukų, surinkti dalyvių parašai.

Kitą dieną po konsulato atidarymo jame gausiai apsilankė interesantų. Be to, konsulatas tuojau per spaudą informavo lietuvišką visuomenę apie savo darbus ir jų apimtį. Kovo 6 d. spaudoje pasirodė konsulato išsamesnis pranešimas, kur buvo trumpai nušviestas jo oficialus įsteigimas ir atidarymas, būsima konsulinė veikla, personalas, darbo laikas ir kontaktinė informacija. Pažymėta, kad konsulato veikla apima 32 JAV vakarines valstijas.

Tai pirmasis oficialus šio konsulato pranešimas spaudai, kurio pagrindu prieš 100 metų savo darbą pradėjo Lietuvos valstybinė įstaiga. Tiesa, konsulas P. Žadeikis pasiguodė Užsienio reikalų ministerijai, kad „darbo numatoma daug, ypač pomirtinių ir kitokių bylų. Konsulatas atidarytas kasdien 6 valandas, bet prie dviejų darbininkų konsulate faktiškai dirbama 8 valandas“.

Konsulatas Čikagoje per 100 metų nė karto nebuvo nutraukęs savo veiklos. Keitėsi vieta, adresai ir konsulai, bet ši Lietuvos atstovybė ir nepriklausomos valstybės, ir jos okupacijos laikotarpiu dirbo tautos labui, skleidė nepriklausomos Lietuvos šviesą, stiprino lietuvių viltį.NAUJAUSI KOMENTARAI

Tam gm

Tam gm portretas
Ilga nosi turi gal seklys morka?

Kodel?

Kodel? portretas
Nieko negirdejom per Amerikos balsa?

Anonimas

Anonimas portretas
Cia tas Felikso Edmundoviciaus Dzerzinskio nesantuokinis brolis ???
VISI KOMENTARAI 4

Galerijos

Daugiau straipsnių