„Perkainojus“ kontrabandos vertę nuogąstaujama, kad į laisvę išeis dalis nuteistųjų

Parlamente kelią skinasi projektas, kuriuo beveik keturis kartus didinama kontrabandos vertė, už kurią būtų taikoma griežčiausia bausmė.

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska pripažįsta, kad priėmus šias pataisas keliolika už stambaus mastą kontrabandą nuteistų asmenų galės prašyti sušvelninti jiems bausmę.

Seimas po svarstymo yra pritaręs Baudžiamojo kodekso pataisoms, kuriomis keičiamas nusikaltimų sunkumo lygis, į kurį atsižvelgiant skiriamos skirtingos bausmės.

Už projektą balsavo 73 Seimo nariai, prieš buvo 12, su­si­lai­kė 18. Iki jo priėmimo liko vienas balsavimas.

Šiuo metu švelniausia bausmė – bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų – gali būti skiriama už 150-250 minimalaus gyvenimo lygio (MGL), tai yra, 7,5 tūkst. – 12,5 tūkst. eurų vertės kontrabandą.

Siūloma viršutinę vertę pakelti iki 400 MGL: tuomet švelniausia bausmė galės būti skiriama už 7,5 tūkst – 20 tūkst. eurų vertės kontrabandą.

Pagal šiuo metu galiojantį Baudžiamąjį kodeksą, tie, kas gabeno stambesnę kontrabandą, tai yra virš 250 MGL, baudžiami bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Projekte numatyta labiau diferencijuoti atsakomybę: už 400–900 MGL (20–45 tūkst. eurų) vertės kontrabandą būtų skiriama bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų, o už viršijančią 900 MGL liktų galioti laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Atitinkamai atsakomybė keičiama ir už sukčiavimą, turto pasisavinimą, muitinei nedeklaruotus daiktus, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos ir kt.

Pataisas vadino ciniškomis

Dalis opozicijos atstovų kritikavo projektą, teigdami, kad bausmės per daug švelninamos.

„Tai kal­ba­ma apie as­me­nis, ku­rie suk­čia­vo, ku­rie tur­to pa­si­sa­vi­no, ku­rie ne­šė per sie­ną kon­tra­ban­dą tik­rai ne ma­žu mas­tu, bet ga­na di­de­liu mas­tu. Kal­ba­ma apie tai, kad mes tuos as­me­nis, da­bar pa­keis­da­mi sank­ci­ją, iš es­mės pa­lei­si­me į lais­vę anks­čiau nu­sta­ty­tos įka­li­ni­mo baus­mės“, – sakė Mišrios Seimo narių grupės seniūnė Agnė Širinskienė.

„Ką tie žmo­nės veiks iš­ėję į lais­vę? Ži­no­da­ma tai, koks yra po­lin­kis į kar­to­ti­nu­mą, aš be­veik ne­abe­jo­ju, kad mes tuos žmo­nes, dar ne­pa­si­tai­siu­sius, ma­ty­si­me dėl tos pa­čios kon­tra­ban­dos, suk­čia­vi­mo tur­tu ir ki­tų da­ly­kų“, – teigė ji.

„Valstietis“ Aurelijus Veryga ironizavo, kad taip Baudžiamąjį kodeksą bandoma pritaikyti prie infliacijos.

„Gal mes čia to­kia la­bai mo­der­ni vals­ty­bė, pri­tai­ko­me in­flia­ci­nius da­ly­kus net ir prie kon­tra­ban­di­nin­kų?“ – klausė jis Seimo salėje.

„Valstietis“ pataisas dėl kontrabandos vadino ciniškomis ir žalingomis valstybei.

„Pa­skai­čiau pub­li­ka­ci­ją, ku­rio­je yra mi­ni­mos su­mos, kiek kai­nuo­ja įka­li­ni­mas tų as­me­nų, mi­ni­ma, kiek čia yra pla­nuo­ja­ma su­tau­py­ti. Ar ne­ma­no­te, kad tai yra tru­pu­tį ci­niš­ka, nes vals­ty­bė yra ap­va­gia­ma or­ga­ni­zuo­jant kon­tra­ban­dą? Ko­kio ly­gio tai bus pra­ra­di­mas? Ar jūs įver­ti­no­te ši­tuos da­ly­kus skai­čiuo­da­ma, kiek vals­ty­bė „su­tau­pys“ da­lį as­me­nų iš­leis­da­ma tie­siog iš įka­li­ni­mo įstai­gų?“ – klausė parlamentaras.

Teisingumo ministrė savo ruožtu tvirtino, kad dabar kodekse nustatyti MGL dydžiai neatitinka realybės, pastarąjį kartą jie keisti beveik prieš du dešimtmečius. Anot jos, tai daryti siūlė ir teisėsaugos institucijos, ir nepriklausomi teisininkai.

Kalbėdama apie kontrabandą E. Dobrowolska pabrėžė, kad nekeičiama minimali riba, nuo kurios pradedama taikyti baudžiamoji atsakomybė už šį nusikaltimą.

Ji pripažino, kad priėmus siūlomas pataisas dalis nuteistųjų galės prašyti sušvelninti jiems bausmes.

„Ką šian­dien mes ma­to­me, tai yra 34 as­me­nys, at­lie­kan­tys lais­vės at­ėmi­mo baus­mę už kon­tra­ban­dą. (...) Apie 10–15 as­me­nų ga­lė­tų kreip­tis dėl baus­mių per­žiū­rė­ji­mo, ar ga­lė­tų ji bū­ti me­tais ar dve­jais su­trum­pin­ta, ar­ba (pritaikytas – BNS) lyg­ti­nis pa­lei­di­mas“, – sakė ministrė.

Ji pabrėžė, kad siūlomas pokytis labiau orientuotas į ateitį.

Pasak E. Dobrowolskos, atsakomybė už kontrabandą niekur nedingsta, bet ji subalansuojama.

„Tai yra ba­lan­sas, apie ku­rį mes kal­ba­me, kad ga­lė­tu­me di­fe­ren­ci­juo­ti baus­mes, ir jos bū­tų pro­por­cin­gos“, – teigė ji.

Daugiau naujovių

Projektu taip pat siūloma griežtinti atsakomybę už nusikalstamą bankrotą – iki septynerių metų nelaisvės bausti tuos, kas sąmoningai blogai valdydami įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė labai didelę turtinę žalą kreditoriams.

Baudžiamąją atsakomybę už mokesčių vengimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą siūloma taikyti, kai slepiama suma viršija nebe 100, o 400 MGL, tai yra nebe 5 tūkst., o 20 tūkst. eurų. Tarp papildomų bausmių už šią veiką ketinama įrašyti laisvės apribojimą ir areštą.

Nauja papildoma bausmė siūloma už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą. Dabar už tai gresia iki ketverių metų nelaisvės, o projekte numatoma tuos, kurie tokiu būdu padarytų labai didelę turtinę žalą valstybei arba fiziniam, juridiniam asmeniui, bausti iki septynerių metų kalėjimo.

Taip pat Baudžiamąjį kodeksą norima papildyti atskirais straipsniais dėl atsakomybės už šaunamųjų ginklų, sprogmenų, strateginių prekių, branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų arba kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kontrabandą.

Atskiru straipsnių norima numatyti ir atsakomybę už narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą.

Pagal projektą, už nedidelio kiekio neteisėtą narkotinių medžiagų gabenimą, siuntimą neturint tikslo jų parduoti būtų baudžiama bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų, o už didesnio – iki ketverių metų.

Platintojams jau būtų galima skirti tik laisvės atėmimą nuo dvejų iki dešimties metų, už didelio kiekio kvaišalų kontrabandą grėstų nuo ketverių iki 12 metų, už labai didelio kiekio – nuo dešimties iki 18 metų kalėjimo.

Jeigu asmuo, turėjęs narkotikų savo reikmėms, įkliūtų ir pats kreiptųsi dėl medicinos pagalbos ar savanoriškai atiduotų kvaišalus, jis būtų atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl kontrabandos.

Teisingumo ministrė, kalbėdama Seime, pabrėžė, kad pagal projektą narkotikų kontrabanda nėra dekriminalizuojama.

„Pa­gal ga­lio­jan­tį Baudžiamojo kodekso straips­nį, šian­dien nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė nuo tre­jų iki de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo. Šis pro­jek­tas, apie ku­rį mes kal­ba­me šian­dien, nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mą ir to­liau. Skir­tu­mas tas, kad bus nuo dviejų iki 18 me­tų. Mes su­griež­ti­na­me aš­tuo­ne­riais me­tais, jei­gu kal­ba­me apie la­bai di­de­lį kie­kį, ne­pri­klau­so, ko­kiu tiks­lu ve­ža­ma“, – teigė ji.

„Tais at­ve­jais, kai kal­ba­me apie ne­di­de­lį kie­kį sa­vo reik­mėms, be pla­ti­ni­mo, dar lie­ka bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė iki dve­jų me­tų. Tai yra ba­lan­sas, apie ku­rį mes kal­ba­me, kad ga­lė­tu­me di­fe­ren­ci­juo­ti tas baus­mes ir jos bū­tų pro­por­cin­gos“, – pabrėžė E. Dobrowolska.

Projekte numatyta baudžiamosios atsakomybės nebetaikyti už naminukės virimui naudojamų aparatų turėjimą, gamybą.

„Aš čia ma­tau ban­dy­mą, kad kai ne­iš­ei­na įei­ti pro du­ris, tai ban­dai įlip­ti pro lan­gą. Gal jūs, mi­nist­re, man ga­li­te pa­sa­ky­ti, kam dar, be na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos, ga­li­ma nau­do­ti na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos įran­gą? Koks dar ga­lė­tų bū­ti jos tiks­las, kai tu­ri na­muo­se nu­si­pir­kęs, su­si­mon­ta­vęs to­kią ga­na ga­lin­gą įran­gą, kam ją dar ga­li­ma nau­do­ti?“ – minėta pataisa stebėjosi A. Veryga.

Tuo metu demokratas Vytautas Bakas tvirtino, kad siūlomi pakeitimai reikalingi.

„Kai mes šiek tiek ma­ži­na­me baus­mes už ne tiek pa­vo­jin­gus nu­si­kal­ti­mus, yra lo­giš­ka, nes Lie­tu­vos ka­lė­ji­mai, de­ja, žmo­nių ne­pa­tai­so“, – tvirtino jis.

 NAUJAUSI KOMENTARAI

klausimėlis

klausimėlis portretas
O tai kam buvo mokėta už "stogą"?

Anonimas

Anonimas portretas
si saika papildys lgbt gretas ar dar nesupratot ?

nekonslibas

nekonslibas portretas
konslibai savo rinkėjų kontingentą paleist iš kaliūzės nori, pataikauja prieš artėjančius naujus rinkimus
VISI KOMENTARAI 27

Galerijos

Daugiau straipsnių